Collegebesluiten 15 september 2020

Het college van burgemeester en wethouders Dordrecht heeft de volgende besluiten genomen.

3. Huis van Stad en Regio, kredietaanvraag tot en met aanbesteding gereed - Raadsvoorstel 

Besloten is:

  • in te stemmen met ondertekening van de Samenwerkingsovereenkomst Huis van Stad en Regio na positieve besluitvorming:
  1. door de raad op het raadsvoorstel inzake aanvraag voorbereidingskrediet voor de ontwerpfases Huis van Stad en Regio;
  2. door de partners  inzake de samenwerkingsovereenkomst;
  • ter uitvoering van het besluit onder 1. de heer J. Scholten, gemeentesecretaris, te machtigen de Samenwerkingsovereenkomst namens de gemeente Dordrecht te ondertekenen.

De raad voor te stellen:

  • als vervolg op eerdere raadsbesluiten en passend binnen het vastgestelde financieel kader (een structurele stijging van € 1,7 mio op huisvestingslasten voor Dordrecht) een voorbereidingskrediet van € 7.270.000 beschikbaar te stellen voor het vervaardigen van een aanbesteding gereed plan voor de realisatie van het Huis van Stad en Regio inclusief parkeergarage;
  • de begroting 2020 conform bijgevoegde BWn 220023 te wijzigen en de begroting 2021 en 2022 binnen in bovengenoemd besluit gesteld kader te wijzigen via de 1e verzamelwijziging 2021.

4. Corona maatregelen - Raadsinformatiebrief

Besloten is: de raad door middel van de bij de stukken gevoegde raadsinformatiebrief te informeren over Corona maatregelen.

5. Beantwoording artikel 40-vragen GroenLinks Tijdelijke huisvesting klanten Leger des Heils - Antwoordbrief artikel 40/41 

Besloten is: de vragen, gesteld op grond van artikel 40 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad door Chris van Benschop namens GroenLinks Dordrecht, betreffende tijdelijke huisvesting klanten Leger des Heils te beantwoorden overeenkomstig het bij de stukken gevoegde (concept)antwoord.

6. Beantwoorden artikel 40-vragen PVV inzake ventilatiesystemen Dordtse scholen - Antwoordbrief artikel 40/41 

Besloten is: de vragen, gesteld op grond van artikel 40 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad door de heer Van Leeuwen namens PVV, betreffende ventilatiesystemen Dordtse scholen te beantwoorden overeenkomstig het bij de stukken gevoegde (concept)antwoord.

7. Verzoek nadeelcompensatie Plus Doesburg B.V. - Collegevoorstel 

Besloten is:

  • overeenkomstig het advies van de Commissie Nadeelcompensatie Dordrecht d.d. 6 juli 2020 het verzoek om nadeelcompensatie van verzoeker Plus Doesburg B.V. toe te wijzen; 
  • dit besluit schriftelijk aan verzoeker Plus Doesburg B.V. mee te delen.

9. Verminderen leges - Collegevoorstel 

Besloten is:

  • de aangeslagen leges voor de verleende vergunningen en ontheffingen voor evenementen die niet tot uitvoering zijn gebracht, door de Kabinetsmaatregelen voor de bestrijding van het COVID-19 virus, te verminderen tot nihil;
  • om de hardheidsclausule in artikel 63 van de Algemene Wet in zake Rijksbelastingen (AWR) toe te passen.

10. Aansluiting bij het Informatieknooppunt zorgfraude (IKZ) - Collegevoorstel 

Besloten is: om in te stemmen met aansluiting bij het Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ).

11. Bestuurlijke reactie rekenkameronderzoek Wegafsluitingen - Collegevoorstel

Besloten is: de voorgestelde bestuurlijke reactie vast te stellen en toe te zenden aan de voorzitter van de Rekenkamercommissie Dordrecht.