Collegebesluiten 14 januari 2020

Raadsvoorstellen:


•    Vaststellen bestemmingsplan 4e herziening Schil, locatie Kromhout-Warmoezierspad
•    DSB brief standpunt positionering Wet inburgering
•    Startnotitie Circulaire economie
•    Zienswijze toekomst samenwerking NP De Biesbosch 

Raadsinformatiebrief:


•    Decembercirculaire 2019

Beantwoording artikel 40-vragen:


•    Beantwoorden artikel 40-vragen CDA Aanpak illegale honingbijenplaag op ons eiland

Collegebesluiten:


•    Benoemen vertrouwenspersonen integriteit
•    Collegeadvies initiatiefvoorstel fractie BVD inzake monumentenstatus polderlandschap
•    Aangaan Convenant vroegsignalering schulden Drechtsteden
•    Aangaan "Prestatieafspraken Dordrecht 2020"