Collegebesluiten 13 oktober 2020

Het college van burgemeester en wethouders heeft de volgende besluiten genomen:

2    Vaststellen Verordening op de heffing en invordering van leges 2021 - Raadsvoorstel 

De raad voor te stellen:

 • de Verordening op de heffing en invordering van leges 2021 vast te stellen.

3    Vaststellen Verordeningen op de heffing en invordering van onroerendezaakbelastingen, afvalstoffenheffing, rioolheffing en hondenbelasting 2021 - Raadsvoorstel 

De raad voor te stellen:

 • de Verordeningen op de heffing en invordering van onroerendezaakbelastingen, afvalstoffenheffing, rioolheffing en hondenbelasting 2021 vast te stellen.

4    Vaststellen Verordeningen op de heffing en invordering van precariobelasting, marktgeld en reinigingsrecht 2021 - Raadsvoorstel 

De raad voor te stellen:

 • de verordeningen op de heffing en invordering van precariobelasting, marktgeld en reinigingsrecht 2021 vast te stellen.

5    Vaststellen Heffingsverordening en Tarieventabel Essenhof 2021 - Raadsvoorstel 

De raad voor te stellen:

 • de Heffingsverordening Essenhof 2021 met bijbehorende Tarieventabel Essenhof 2021 vast te stellen.

6    Besteding extra rijksmiddelen voor uitvoering visie Van opvang naar wonen - Raadsvoorstel 

De raad voor te stellen:

 • extra rijksmiddelen in te zetten voor de "Brede aanpak dak- en thuisloosheid", van € 1.228.158,- per jaar voor 2020 én 2021 (opgeteld € 2.456.316,-), voor de uitvoering van de visie 'Van opvang naar wonen 2020-2025' en de begroting dienovereenkomstig te wijzigen via begrotingswijziging nummer 220024;
 • een reserve "Brede aanpak dak- en thuisloosheid" in te stellen en de genoemde middelen daarin te storten en vervolgens in te zetten in de periode 2020-2025 voor de uitvoering van de visie "Van opvang naar wonen 2020-2025".

7    Start aanbesteding realisatie  geluidschermen Amstelwijck - Raadsinformatiebrief 

Besloten is:

 • de aanbestedingsprocedure te starten voor de bouw van geluidschermen langs de woningbouwlocatie Amstelwijck;
 • in de aanbestedingsprocedure een voorbehoud voor gunning op te nemen dat de gemeenteraad goedkeuring verleent en een krediet verstrekt (kredietaanvraag vóór gunning in april 2021);
 • de Europese niet-openbare aanbestedingsprocedure met de modaliteiten voor te bereiden en uit te voeren zoals weergegeven in bijlage 2 van dit collegevoorstel;
 • de raad door middel van de bij de stukken gevoegde raadsinformatiebrief te informeren over de start aanbesteding realisatie geluidschermen Amstelwijck.

8    Evenementen in december - Raadsinformatiebrief

Besloten is:

 • de raad door middel van de bij de stukken gevoegde raadsinformatiebrief te informeren over 'Evenementen in december' onder de huidige COVID-omstandigheden.

9    Verlengen toepassing hardheidsclausule Verordening ontheffingen autovrij 

Raadsinformatiebrief Conform
Besloten is:

 • in afwijking van artikel 3 van der Verordening ontheffingen autovrij gebied Dordrecht, tot uiterlijk 1 april 2021 aan te wijzen de navolgende tijdelijke Venstertijden voor de ingang Visstraat, gedurende welke het inrijden van het Autoluw gebied of de Voetgangerszone met een Voertuig is toegestaan:
 • maandag tot en met zondag van 00.00 uur tot 11.00 uur;
 • tot het op een daartoe strekkende aanvraag kunnen verlenen van een tijdelijke, tot uiterlijk 1 april 2021 geldige, ontheffing aan de eigenaar of houder, woonachtig of gevestigd binnen de Voetgangerszone, van een Voertuig voor het binnenrijden van (een gedeelte van) de Voetgangerszone via de ingang Visstraat ten behoeve van het in- of uitstappen van passagiers of het Laden en Lossen, alsmede de geldigheid van de reeds verstrekte tijdelijke Ontheffingen te verlengen tot 1 april 2021; 
 • de raad via de bij de stukken gevoegde raadsinformatiebrief te informeren over het verlengen van de toepassing hardheidsclausule Verordening ontheffingen autovrij.

10    Beantwoorden artikel 40-vragen PVV Vergroten bewustwording bij ondernemers en ouderen inzake cybercrime - Antwoordbrief artikel 40/41 

Besloten is:

 • de vragen, gesteld op grond van artikel 40 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad door de heer D.T.J. van Leeuwen namens de fractie PVV, betreffende Vergroten van bewustwording bij ondernemers en ouderen inzake cybercrime te beantwoorden overeenkomstig het bij de stukken gevoegde (concept)antwoord".

11    Collegeadvies Burgerinitiatief Groen Project Tiny Houses "Klein Dordrecht" Oudendijk - Collegevoorstel

Besloten is:

 • met verwijzing naar de tot dit besluit behorende toelichting de raad te adviseren het burgerinitiatief inzake 'Groen Project Tiny Houses "Klein Dordrecht" Oudendijk' niet te honoreren.

12    Verzoek concerngarantie DHL kavel 1 DistriPark - Collegevoorstel 

Besloten is:

 • in het kader van de contractvorming rond de uitgifte van kavel 1 op DistriPark Dordrecht af te wijken van de vastgestelde uitgiftevoorwaarden en in te stemmen met de acceptatie van een concerngarantie van 10% van de koopsom.