Collegebesluiten 10 november 2020

Het college van burgemeester en wethouders heeft de volgende besluiten genomen:

2. Principebesluit toekomstige samenwerking Drechtstedengemeenten - Raadsvoorstel 

De raad voor te stellen:

 • in te stemmen met de koers en uitwerkingsrichting voor de toekomstige Drechtstedensamenwerking verwoord in het geformuleerde principebesluit door de colleges van de Drechtstedengemeenten op 27 oktober:
  • De GRD wordt getransformeerd. Huidige tekst GRD wordt vervangen door een nieuwe GR-tekst.
  • Zowel in de nieuwe GR als in de nieuwe service-gemeente helderheid over toe- en uittreding/deelname. Uitnodigend naar omliggende gemeenten.
  • In het kader van gedeeld eigenaarschap wordt de huidige GR omgebouwd naar een klassieke GR voor de sociale dienst, met daarin de volgende uitgangspunten:
   • Beleid hieromtrent wordt in de GR opgesteld en uitgevoerd, waarbij het lokaal primaat het startpunt is;
   • Robuust pakket van gezamenlijke diensten;
   • Maatwerk meer dan nu mogelijk; eventuele meerkosten hiervan wel altijd voor de afnemer, ook voor wat betreft investering in lokale ambtelijke capaciteit;
   • Bij besluiten streven naar consensus, maar indien er toch wordt gestemd moet er rekening worden gehouden enerzijds met belangen langs de lijnen van inwonersaantal / financiële bijdrage en anderzijds voorkomen dat er volledige overheersing is door 'stedelijk gebied' of 'poldergebied'.
  • Voor de overige dochters van de GRD wordt in principe gekozen voor een servicegemeente vanuit Dordrecht met zakelijke dienstverleningsovereenkomsten. Hierbij hanteren we verschillende service-levels met een transparant kostenplaatje. Geen gedwongen winkelnering en commitment voor een aantal jaar voor een bepaald level.
  • Zowel de service-gemeente inzake bedrijfsvoering als de nieuwe GR op sociaal behoeft nadere uitwerking en inkleuring. Dordrecht komt voor Kerstmis als penvoerder met een voorstel daartoe en doet dat in samenspraak met de 7 gemeentesecretarissen. Voor wat betreft de GR 'sociaal' wordt tevens een bestuurlijke klankbordgroep met portefeuillehouders gevormd inzake de inhoudelijke input.
  • We vragen zo spoedig mogelijk commitment aan de 7 gemeenteraden op dit principebesluit. Dordrecht zal een eenduidig besluit voorbereiden dat via de colleges aan de 7 gemeenteraden kan worden voorgelegd.
  • Definitieve besluitvorming wordt voorgelegd in de vorm van een aangepaste GR-tekst en aanvullende besluiten in Q1 van 2021.
  • Communicatie (zowel richting raden als organisatie(s)) geschiedt eenduidig, voorbereid door penvoerder Dordrecht in samenspraak met de 7 gemeentesecretarissen.
  • Er worden in het nieuwe model inspirerende kwartaalbijeenkomsten geïntroduceerd waar politiek, bedrijfsleven en kennisinstellingen elkaar ontmoeten, bestaande uit plenair deel, workshops en ruimte voor ontmoeting/lunch/borrel.
  • Het jaar 2021 wordt benut voor de implementatie.
  • Zowel inzake voortgang, communicatie en implementatie wordt in hoge mate het belang van de huidige organisatie en de medewerkers in acht genomen en betrokken. 
  • 1 januari 2022 moet een en ander doorgevoerd zijn, zodat de nieuwe raads- en collegeperiode goed kan starten.

3. Intensivering programma Samen tegen Armoede - Raadsvoorstel Conform

De raad voor te stellen:

 • in te stemmen met de intensivering van het programma Samen tegen Armoede 20182022;
 • in te stemmen met de voorgestelde dekking voor het programma Samen tegen Armoede 2018-2022 en hiervoor:
 • de Rijksmiddelen op te halen die de gemeente via de decembercirculaire 2020 ontvangt voor armoede en schulden, mits de middelen bij de decembercirculaire beschikbaar gesteld worden; 
 • de Rijksmiddelen die in 2020 beschikbaar worden gesteld over te hevelen naar 2021
 • in te stemmen met de structurele inzet op armoedebeleid met ingang van 2023 en de voorgestelde structurele dekking.

4. Vaststellen bestemmingsplan 2e herziening Smitsweg, locatie West - Raadsvoorstel 

De raad voor te stellen:

 • geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening vast te stellen, omdat de kosten anderszins zijn verhaald; 
 • het bestemmingsplan 2e herziening Smitsweg, locatie West overeenkomstig het door het college van Burgemeester en Wethouders bij zijn voorstel overgelegde ontwerp vast te stellen.

5. Vaststellen Auditplan, controleprotocol en normenkader 2020 gemeente Dordrecht -  Raadsvoorstel 

Besloten is:

 • het Normenkader 2020 vast te stellen;

De raad voor te stellen:

 • het Auditplan 2020 gemeente Dordrecht en het Controleprotocol 2020 gemeente Dordrecht vast te stellen;
 • kennis te nemen van het Normenkader 2020.

6. Vaststellen Grondstoffenbeleid gemeente Dordrecht 2021-2030 - Raadsvoorstel 

Besloten is:

 • af te zien van een participatie- of inspraakprocedure;

De raad voor te stellen:

 • de beleidsnotitie "Grondstoffenplan Dordrecht 2021–2030" vast te stellen, inclusief de daarin opgenomen uitgangspunten:
 1. verbeteren van de service op herbruikbare afvalstoffen (grondstoffen);
 2. versoberen van de dienstverlening op restafval;
 3. invoeren van maatwerk voor doelgroepen (ouderen, beperkte mobiliteit, etc.); 
 4. waar mogelijk keuzevrijheden voor inwoners; 
 5. invoeren van tariefdifferentiatie en -prikkels;
 • de volgende servicemaatregelen uit fase 1 vanaf dan wel in de loop van 2021 te treffen:
 1. het verhogen van de inzamelfrequentie voor PBD naar iedere week voor 40.000 aansluitingen;
 2. het uitdelen van een minicontainer voor PBD die elke twee weken wordt geleegd voor 11.000 aansluitingen;
 3. het verlagen van de inzamelfrequentie voor restafval naar eens in de vier weken;
 4. het verhogen van de inzamelfrequentie van bioafval (GFT) naar eenmaal per week in de warmste periode vanaf juni tot en met augustus;
 5. het invoeren van een tarief voor het laten ophalen van grof restafval;
 6. het tarief voor het ophalen van grof vuil vanaf 2021 vast te stellen op € 20,- inclusief btw per afspraak;
 • de lopende inzamelproeven tot de implementatie van de voornoemde servicemaatregelen te continueren;
 • de volgende financiële maatregel met ingang van 2022 te treffen, tot het moment waarop diftar wordt ingevoerd:
 1. differentiëren van het afvalstoffenheffing tarief voor éénpersoons en meerpersoonshuishoudens;
 2. het tarief voor éénpersoons huishoudens 5% lager stellen dan het tarief voor meerpersoonshuishoudens;
 • het in de startnotitie grondstoffenbeleid vastgestelde uitgangspunt 'de vervuiler betaalt' te betrekken bij de discussie in 2021 over het lokale lastenbeleid;
 • het voorgestelde proces voor implementatie van het "Grondstoffenplan Dordrecht 20212030" en de bijbehorende fasering vast te stellen:
 1. fase 1: 2021-2025: Invoeren van serviceprikkels om het aanbieden van restafval te verminderen en het aanbieden van gescheiden herbruikbare grondstoffen te verbeteren;
 2. evaluatie 2023: Evaluatie van de resultaten van de maatregelen van fase 1 op het gebied van de doelstellingen, alsmede de ontwikkeling van de afvalstoffenheffing;
 3. fase 2 2023-2024: Opstellen en ter goedkeuring aanbieden van het implementatieplan voor de invoering van een tariefprikkel op restafval;
 4. voorbereidings- en testfase: 2024-2025: Technische implementatie van de tariefprikkel en uitvoering testen samen met de inwoners van Dordrecht;
 5. fase 2: 2026: Invoering van een tariefprikkel op restafval;
 • indien niet wordt ingestemd met beslispunten 2.5 en 2.6, dus geen tarief voor ophalen van grofvuil wordt ingevoerd, de tarieven voor de afvalstoffenheffing extra te verhogen met 1,5 % vanaf 2021, en overeenkomstig de Verordening op de heffing en invordering van de afvalstoffenheffing 2021, eerste wijziging vast te stellen;
 • indien niet wordt ingestemd met beslispunt 2.3, dus de inzamelfrequentie voor restafval niet wordt verlaagd, de tarieven voor de afvalstoffenheffing en het reinigingsrecht extra te verhogen met 5,1% vanaf 2021, en overeenkomstig de Verordening op de heffing en invordering van de afvalstoffenheffing 2021, eerste wijziging en de Verordening op de heffing en invordering van reinigingsrecht 2021, eerste wijziging vast te stellen.

7. Bibob-beleid - Raadsinformatiebrief 

Besloten is:

 • de bijgaande Bibob-beleidslijn gemeente Dordrecht vast te stellen;
 • de raad door middel van de bij de stukken gevoegde raadsinformatiebrief te informeren over de wijziging van het Bibob-beleid.

8. Inrichting parkeerterrein Cornelis de Wittstraat, hotelterrein - Raadsinformatiebrief 

Besloten is:

 • de raad via de bij de stukken gevoegde raadsinformatiebrief te informeren over:
 1. de stand van zaken rond de ontwikkeling van een hotel aan het Vrieseplein;
 2. de herinrichting van het parkeerterrein aan de Cornelis de Witstraat 12-16.

De raad wordt later dit jaar via separaat voorstel voorgesteld de uitgangspunten van de grondexploitatie te wijzigen in het kader van de nieuwe Prognose Grondbedrijf.

9. Verslag van de gemeentearchivaris omtrent het toezicht op de informatiehuishouding van de gemeente Dordrecht 2019 - Raadsinformatiebrief 

Besloten is:

 • de raad via de bij de stukken gevoegde raadsinformatiebrief te informeren over het Verslag van de gemeentearchivaris omtrent het toezicht op de informatiehuishouding van de gemeente Dordrecht 2019.

10. Voortgang proces afweging tot kapitaalverstrekking aan Stedin Groep NV - Raadsinformatiebrief 

Besloten is:

 • de raad door middel van de bij de stukken gevoegde raadsinformatiebrief te informeren over de voortgang proces afweging tot kapitaalverstrekking aan Stedin Groep NV.

11. Voortgang Dordtse Onderwijsvisie, 2020-2030 - Raadsinformatiebrief 

Besloten is:

 • de raad door middel van de bij de stukken gevoegde raadsinformatiebrief te informeren over de voortgang van de Dordtse Onderwijsvisie, 2020-2030.

12. Renovatie zwembad De Dubbel - Raadsinformatiebrief

Besloten is:

 • de raad door middel van de bij de stukken gevoegde raadsinformatiebrief te informeren over de stand van zaken 'renovatie zwembad De Dubbel'.

13. Beantwoorden artikel-40 vragen PvdA n.a.v. verwerving van zwembad De Dubbel - Antwoordbrief artikel 40/41 

Besloten is:

 • de vragen, gesteld op grond van artikel 40 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad door de heer C.A. van Verk namens de fractie PvdA, betreffende verkoop zwembad De Dubbel te beantwoorden overeenkomstig het bij de stukken gevoegde (concept)antwoord. 

14. Beantwoorden artikel-40 vragen CDA Aankoop zwembad De Dubbel - Antwoordbrief artikel 40/41

Besloten is:

 • de vragen, gesteld op grond van artikel 40 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad door de heer W. van der Kruijff namens de fractie CDA, betreffende verkoop zwembad De Dubbel te beantwoorden overeenkomstig het bij de stukken gevoegde (concept)antwoord.

15. Beantwoorden artikel-40 vragen GL Aankoop Zwembad De Dubbel - Antwoordbrief artikel 40/41

Besloten is:

 • de vragen, gesteld op grond van artikel 40 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad door mevrouw C.C. van Benschop namens de fractie GroenLinks, betreffende verkoop zwembad De Dubbel te beantwoorden overeenkomstig het bij de stukken gevoegde (concept)antwoord.

16. Beantwoorden artikel 40-vragen VSP+SP N.a.v. een publicatie van het ASZ over de raadsbehandeling van het parkeren in de raadsvergadering van 13-10-2020 - Antwoordbrief artikel 40/41 

Besloten is:

 • de vragen, gesteld op grond van artikel 40 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad door mevrouw Stolk en de heer Portier namens respectievelijk de fractie VSP en de fractie SP, naar aanleiding van een publicatie van het ASZ over de raadsbehandeling van het parkeren in de raadsvergadering van 13 oktober 2020 te beantwoorden overeenkomstig het bij de stukken gevoegde (concept)antwoordbrief.

17. Beantwoorden artikel 40-vervolgvragen PVV Ventilatiesystemen Dordtse scholen - Antwoordbrief artikel 40/41 

Besloten is:

 • de vervolgvragen, gesteld op grond van artikel 40 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad door de heer Van Leeuwen namens de fractie PVV, betreffende ventilatiesystemen Dordtse scholen te beantwoorden overeenkomstig het bij de stukken gevoegde (concept)antwoord.

18. Beantwoorden artikel 40-vragen VVD Leefbaarheid in een deel van de wijk Sterrenburg - Antwoordbrief artikel 40/41 

Besloten is:

 • de vragen, gesteld op grond van artikel 40 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad door de heren Peters, Kwaak en Van der Net namens fractie VVD, betreffende de leefbaarheid in een deel van Sterrenburg te beantwoorden overeenkomstig het bij de stukken gevoegde (concept)antwoord.

19. In behandeling nemen van te late incidentele subsidieaanvragen voor 2020 en kalenderjaarsubsidies voor 2021 - Collegevoorstel 

Besloten is:

 • de incidentele subsidieaanvragen voor 2020 die als gevolg van de leemte in de nieuwe subsidieregeling Jeugd en Wmo gemeente Dordrecht niet in behandeling kunnen worden genomen, alsnog in behandeling te nemen;
 • de te late subsidieaanvragen voor het kalenderjaar 2021 in behandeling te nemen;
 • de overige te late incidentele subsidieaanvragen voor 2020 in behandeling te nemen.

20. Wijzigen Subsidieregeling Beschermd Wonen 2020 (eerste wijziging) - Collegevoorstel 

Besloten is:

 • de 'Subsidieregeling Beschermd Wonen 2020, eerste wijziging' vast te stellen.

21. Vaststellen REGULIER B&W-notulen van vergadering 03-11-2020