Collegebesluiten 8 oktober 2019

Raadsvoorstellen:

• Vaststellen Begroting 2020
• Actualiseren bestuurlijke planner 2019

Raadsinformatiebrief

• Voortgang Visie opvang kwetsbare groepen

Beantwoording artikel 40-vragen

• Beantwoorden artikel 40-vragen GL + D66 Zorgen over berichten m.b.t. tandartsbezoek kinderen
• Beantwoorden artikel 40-vragen D66 Zorgen Toename dak- en thuislozen en het ontbreken van sociale huurwoningen in het goedkope segment

Collegebesluiten:

• Viering van de jaarwisseling
• Collegeadvies initiatiefvoorstel GroenLinks inzake De weg naar een energieneutraal Dordrecht
• Reconstructie en hogere waarden geluid Merwedestraat