Collegebesluiten 8 januari 2019

Het college heeft op 8 januari 2019 de volgende besluiten genomen.

Toevoegen panden Steegoversloot 38-40 aan de dispositielijst

Het college besluit de panden Steegoversloot 38-40 aan de dispositielijst toe te voegen.

Continueren van deelname Stan/HartslagNu

Het college stelt de raad voor de deelname aan Stan/HartslagNu te continueren en de structurele jaarlijkse exploitatiekosten ten bedrage van circa € 10.000,- voor de uitvoering van nazorg en support van Stan/HartslagNu voor de periode 2019 tot en met 2022 te dekken uit de reeds beschikbare middelen in het begrotingsprogramma Sociaal en Zorgzaam Dordrecht.

Vaststellen wijzigingsbesluit Gemeenschappelijke regeling schadevergoedingsschap HSL-Zuid, A16 en A4

De gemeenschappelijke regeling schadevergoedingsschap HSL-Zuid, A16 en A4 wordt van een raadsregeling omgebouwd tot een collegeregeling. De reden daarvoor is dat het schap een collegebevoegdheid uitvoert. Daartoe moet door het college een wijzigingsbesluit worden vastgesteld en een lid van het college als lid van het Algemeen Bestuur worden aangewezen. De benoeming van het raadslid dat lid was van het algemeen bestuur is van rechtswege vervallen omdat hij geen raadslid meer is.

Toepassen last onder dwangsom wegens vervoeren inbrekerswerk

Zie persbericht Dordrecht pakt inbrekers harder aan.

Aanwijzingsbesluit BOA'S Staatsbosbeheer en samenwerkingsconvenant gemeente Dordrecht, Staatsbosbeheer en Nationaal Park De Biesbosch 

Het college besluit een samenwerkingsconvenant te ondertekenen voor de inzet van BOA's.

Afwijken beleidsregels parkeren nieuwbouwprojecten t.b.v. Brouwersdijk 335

Het college besluit af te wijken van de parkeerregels om de vestiging van een zonnestudio aan de Brouwersdijk mogelijk te maken.

Herbenoeming lid Raad van Toezicht Dordrecht Marketing

Het college stemt in met de herbenoeming van mevrouw B. Keuzenkamp tot lid van de Raad van Toezicht van de stichting Dordrecht Marketing.

Verkoop Griendheuvel en agrarische gronden

Het college besluit de Griendheuvel en agrarische gronden te verkopen.

Uittreding BNG GO uit ROM-D

Het college informeert de raad over de uittreding van BNG GO uit Rom-D.

Eerste wijziging Legesverordening 2019

Het college besluit de raad te informeren over de eerste wijziging van de legesverordening.

Burgerinitiatief Pumptrack

Het college besluit de raad te adviseren het burgerinitiatief voor de aanleg van een pumptrack positief te ontvangen. Meer over het besluit in het Raadsinformatiesysteem.