Collegebesluiten 5 november 2019

Raadsvoorstellen:


• Reactie op regionaal risicoprofiel en wensen voor beleidsplan Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
• Voorbereidingskrediet herontwikkellocatie Stadskantoor
• Actualisatie Plan Essenhof
• Uitstel doordecentralisatie onderwijshuisvesting POSO
• Startnotitie ten behoeve van Wegennota 2020-2024

Beantwoording artikel 40 vragen:

• Beantwoorden artikel 40-vragen VSP + SP Tariefsverhoging betaald parkeren op het Gezondheidspark – Antwoordbrief artikel 40/41

Collegebesluiten:

• Evaluatie regeling exploitatievergunningen horeca
• Protocol Track & Trace gemeente Dordrecht 2019
• Convenant Landelijke Toegankelijkheid Maatschappelijke Opvang
• Tweede Addendum Samenwerkingsovereenkomst beschermd wonen en opvang 2017/2018
• Bouw van de Zonnecentrale Amstelwijck