Collegebesluiten 5 maart 2019

Eindadvies commissie Deetman inzake Toekomst Regionale Samenwerking Drechtstedengemeenten

In februari 2018 heeft Bureau Berenschot haar eindadvies opgeleverd inzake de sturing op het regionaal complex op schaal van Zuid-Holland Zuid en de Drechtsteden, waarna de commissie Deetman in april 2018 aan de slag is gegaan. Het eindadvies van de commissie Deetman d.d. 8 februari 2019 bevat de integrale onderbouwing en toelichting op de beslispunten. In elke lokale raad van de Drechtstedengemeenten wordt een identiek en gelijkluidend raadsvoorstel voorgelegd, zoals voorgesteld door de Commissie Deetman.

Startnotitie Visie Opvang

De raad heeft op 18 december 2018 een motie aangenomen en het college opgedragen een visie op te stellen voor de opvang van kwetsbare doelgroepen in de stad en uiterlijk 1 maart een startnotitie voor deze visie aan te bieden aan de raad zodat deze kaders mee kan geven.

Vrijwillige Inzet in Dordrecht

De gemeente Dordrecht wil vrijwilligers en de organisaties die met vrijwilligers werken, ondersteunen. Hen de randvoorvoorwaarden bieden om zich enthousiast in te zetten en drempels weg te nemen om actief te worden. Samen met de stad worden het beleid en de uitvoering van vrijwillige inzet in Dordrecht opnieuw ingericht. Hiertoe is een beleidsplan 'Vrijwillige Inzet in Dordrecht' opgesteld. De beleidsnotitie bevat de visie uitgewerkt naar uitgangspunten en ambities en een voorstel tot kaderzetting om de uitgangspunten uit te voeren.

Geschikt maken Kildepot voor tijdelijke opslag sterk vervuilde grond

Het Kildepot wordt geschikt gemaakt voor tijdelijke opslag van verontreinigde grond die momenteel niet gereinigd en/of hergebruikt kan worden doordat er ook PFAS zoals PFOA in zit. De vergunning van de meeste reinigers staat het verwerken van deze grond niet toe. Ook heeft het Rijk (nog) geen hergebruiksnormen voor PFOA vastgesteld, waardoor het lastig is een nieuwe bestemming voor de grond te vinden. Diverse projecten in de stad komen daardoor in de knel. De tijdelijke opslag in het Kildepot biedt daarvoor een oplossing. De raad wordt gevraagd in te stemmen met de benodigde investering.  

Toegankelijkheid van de stembureaus binnen de gemeente Dordrecht

Het college informeert de raad over de toegankelijkheid van de stembureaus.

Initiatiefvoorstel tot wijziging van de APV: Tegengaan onveilig, niet leefbaar of malafide ondernemersklimaat (aanpak ondermijnende criminaliteit)

De VVD-fractie heeft samen met CU/SGP en CDA het intitatiefvoorstel tot aanpassing van de APV ingediend. Het college adviseert de raad over de APV-wijziging.

Feitenrelaas verhuizing dagopvang Leger des Heils

Het college informeert de raad over het feitenrelaas.

Beantwoorden artikel 40-vragen PVV Verplichte moskeebezoeken van leerlingen van middelbare en basisscholen

Het college beantwoordt de artikel 40-vragen over de verplichte moskeebezoeken.

Beantwoorden artikel 40-vragen VSP Verzilverlening

Het college beantwoordt de artikel 40-vragen over de verzilverlening.

Beantwoorden artikel 40-vragen VVD Effect inzet wijkteams op Wmo-zorggebruik

Het college beantwoordt de artikel 40-vragen over het effect.

Beantwoorden artikel 40-vragen BVD Parkeerproblemen Oudelandshoek

Het college beantwoordt de artikel 40-vragen over de parkeerproblemen. 

Beantwoorden artikel 40-vragen GL Lozingen PFOA door Chemours op gemeentelijk riool

Het college beantwoordt de artikel 40-vragen over de lozingen.

Beantwoorden artikel 40-vragen VSP inzake de Vrije Tuinder

Het college beantwoordt de artikel 40-vragen over de Vrije Tuinder.

Beantwoorden artikel 40-vragen D66 inzake uitvoering toekomstvisie Sportparken, Schenkeldijk

Het college beantwoordt de artikel 40-vragen over de uitvoering.

Vaststellen (gewijzigde) rechtspositionele regeling ambulancedienst Zuid-Holland Zuid

Het college stelt de regeling vast. 

Bestuurlijke reactie op rekenkamercommissie-onderzoek Doorwerking

Het college geeft een bestuurlijke reactie op het onderzoek.

Vaststellen uitgangspunten subsidieaanvragen voor Project #jebentnietalleen

Het college stelt de subsidieregeling vast.

Intentieverklaring open samenwerking met de leden verenigd in de kring Dordrecht van de Stichting rondom GWW

Het college besluit de intentieovereenkomst aan te gaan.