Collegebesluiten 5 februari 2019

Toekomstverkenning Museum 1940 – 1945

Het college stelt de toekomstverkenning voor het Museum 1940-1945 vast. Zie persbericht.

2. Budgetoverhevelingen 2018

Het college stelt de budgetoverhevelingen 2018 vast.

3. Opgave Ondernemende Stad (startnotitie)

Het college stelt de startnotitie Ondernemende Stad vast.

4. Afhandelen motie M1a ontsluiting plangebied Parkrand Wielwijk

Het college informeert de raad over de gekozen variant voor de ontsluiting van de nieuwe woningen aan de rand van het Wielwijkpark. Zie persbericht.

5. Vaststellen Treasuryjaarplan 2019 en aangaan nieuwe financieringsovereenkomst met de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

Het college stelt het jaarplan 2019 Treasury vast en gaat een nieuwe overeenkomst aan met de BNG.

6. Subsidieregeling Innovatiefonds Smart City Dordrecht 2019

Het college stelt de subsidieregeling Smart City Dordrecht 2019 vast.

7. Algemeen mandaatbesluit Dordrecht (eerste wijziging)

Het college stelt de eerste wijziging van het mandaatbesluit Dordrecht vast.

8. Uitvoeringsplan Handhaving 2019

Het college stelt het Uitvoeringsplan Handhaving 2019 vast.

9. Ontheffingsbesluit gewichtsbeperking Vissersdijk

Het college besluit een ontheffing te verlenen van de gewichtsbeperking op de Vissersdijk om zo het bouwverkeer mogelijk te maken.