Collegebesluiten 4 december 2018

AGENDAPUNTEN

Vaststellen wijziging GR Drechtsteden (13e wijziging)

Het college stelt de raad voor het wijzigingsbesluit vast te stellen.

Vaststellen bestemmingsplan 3e herziening Wielwijk, Crabbehof en Zuidhoven, locatie Tromptuinen

Het college stelt de gemeenteraad voor het bestemmingsplan voor de Tromptuinen vast te stellen. Hierbij wordt de bouw van nieuwe woningen mogelijk.

Zienswijze geactualiseerde Begroting 2019 GR Drechtsteden

Het college stelt de raad voor de zienswijze op de concept Geactualiseerde Begroting 2019 van de Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden naar voren te brengen.

Hondenbeleid NDB: vaststellen Verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening Dordrecht, achtste wijziging

Het college stelt de gemeenteraad voor de Algemene Plaatselijke Verordening te wijzen, om duidelijk te maken waar honden wel en niet mogen komen in de Nieuwe Dordtse Biesbosch.

Intrekken Verordening Aangepast sporten in de regio Drechtsteden 2013

Het college heeft besloten de verordening aangepast sporten in te trekken.

Verhogen entreeprijs Dordrechts Museum per 01-01-2019

Het college heeft besloten de entreeprijs van het Dordrechts Museum te verhogen.

Managementletter 2018

Het college volgt de aanbevelingen van de managementletter op.

Vaststellen wijziging van de Beleidsregels beschermd wonen en opvang gemeente Dordrecht 2017, tweede wijziging

Het college stelt de wijziging van de beleidsregels vast.

Verhuizing dagopvang Leger des Heils

Het college informeert de gemeenteraad over de verhuizing van de dagopvang van het Leger des Heils aan het Kromhout.

Burgerinitiatief van bewoners van de Merwedestraat over snelheidshandhaving

Het college adviseert de raad het burgerinitiatief van bewoners van de Merwedestraat over snelheidshandhaving deels in te willigen. De argumenten hiervoor zijn te vinden in de toelichting.

Sportmonitor 2018

Het college neemt kennis van de sportmonitor.