Collegebesluiten 3 september 2019

Het college heeft op 3 september 2019 de volgende besluiten genomen.

Raadsvoorstellen:

  • 1e herziening bestemmingsplan Stadspolders (RV). Het college stelt de raad voor de herziening vast te stellen.
  • Vaststellen gewijzigd bestemmingsplan '"Zuidrand van Dubbeldam''. Het college stelt de raad voor om het bestemmingsplan te wijzigen en als volgt vast te stellen: op de verbeelding ter plaatse van de gronden met de bestemming ''Bedrijf'' en de aanduiding ''specifieke vorm van het bedrijf – loonwerkbedrijf'' het maximum bebouwingspercentage te verhogen van 10% naar 12%.

Collegebesluiten:

  • Afgeven machtiging aan Nederlandse Staat inzake claim erven Katz.
  • Jaarverslag 2018 van de Functionarissen Gegevensbescherming.
  • Benoemen vertrouwenspersonen.
  • Vaststellen voorwaarden uitgifte bouwgrond DistriPark Dordrecht.
  • Reconstructie en hogere waarden geluid Merwedestraat.
  • Toepassen hardheidsclausule Verordening Particuliere woningverbetering – Schaperstraat 2-56.
  • Toepassen hardheidsclausule Verordening Particuliere woningverbetering – Reeweg Oost.