Collegebesluiten 2 april 2019

Het college heeft op 2 april 2019 de volgende besluiten genomen:

 

Vaststellen wijziging Verordening parkeerbelastingen Dordrecht en het stellen van beleidsregels inzake invoering en uitbreiding parkeerregulering

Zie persberichten Tarief eerste bewonersvergunning verlaagd en Regels voor invoering parkeerregulering versimpeld. Zie ook het raadsvoorstel op het raadsinformatiesysteem.

 

Investeringsplan Sociaal Domein

Bij de behandeling van de gemeentelijke begroting voor 2019 is een bedrag van € 5 miljoen gereserveerd om te investeren in het sociaal domein. Het doel van de investering is snelle, passende, betaalbare hulp en ondersteuning. Voor de besteding van deze middelen komen we in april met een sociaal breed investeringsplan. Naast een bestedingsvoorstel gaat dit voorstel in op de doelen die het college wil bereiken met de investeringen. Het coalitieakkoord, het lokaal plan Jeugd, het aanstaande Wmo-beleidsplan en gesprekken met partners in de stad zijn hiervoor richtinggevend.

 

800 bomen in het kader van 800 jaar stad

Het college informeert de raad per brief.

 

Jaarverslag klachten 2018

Het college informeert de raad per brief.

 

Uitkomsten monitor stimuleringsprogramma Dordrecht-West in Balans

Het college informeert de raad per brief.

 

Aangaan samenwerkingsovereenkomst Internationale Architectuur Biennale Rotterdam

(IABR)

Het college informeert de raad per brief.

 

Onttrekking parkeerplaatsen aan openbaarheid

Het college besluit 60 parkeerplaatsen aan de Touwslagersstraat in Stadswerven-Zuid aan de openbaarheid te onttrekken.