Collegebesluiten 29 januari 2019

1. Wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Dordrecht, negende wijziging

Het college stemt in met de wijziging van de APV, waarmee soepeler regels voor de uitstallingen in de binnenstad worden geregeld.

2. Ontwerpbestemmingsplan 4e herziening Schil, locatie Kromhout-Warmoezierspad

Het college stemt in met dit ontwerpbestemmingsplan, waarmee de bouw van woningen op de plaats van een kantoorgebouw mogelijk wordt.

3. Ontwerpbestemmingsplan 4e herziening Sterrenburg, locatie Deimospad 21

Het college stemt in met dit ontwerpbestemmingsplan, waarmee de bouw van twee woningen mogelijk wordt.

4. Beantwoording art. 40-vragen D66 inzake uitstoot PFOA als restproduct GenX

Het college beantwoordt de artikel 40 vragen van D66.

5. Afboekvoorstel oninbare vorderingen

Het college stelt het afboekvoorstel van oninbare vorderingen vast.

6. Aanwijzingsbesluit DAEB taken aan stichting Dordrechts dierentehuis Louterbloemen

Het college besluit stichting Dordrechts dierentehuis Louterbloemen aan te wijzen voor de uitvoering van taken op het gebied van opvang en vervoer van dieren.

7. Evaluatie bouwhistorische verwachtingenkaart 2014-2018

Het college stelt de Evaluatie bouwhistorische verwachtingenkaart 2014-2018 vast. Zie Raadsinformatiesysteem.