Collegebesluiten 25 juni 2019

Het college heeft op 25 juni 2019 de volgende besluiten genomen:

Vaststellen bestemmingsplan 150kV-ondergronds kabeltracé Dordrecht Merwedehaven–Alblasserdam
TenneT is van plan een kabeltracé 150 kV aan te leggen tussen Dordrecht Merwedehaven en Alblasserdam. Hierover heeft TenneT al enige tijd overleg met de gemeenten Dordrecht, Alblasserdam en Papendrecht. Het tracé loopt parallel aan de bestaande bovengrondse hoogspanningsverbinding. Op dit moment wordt het 150kV-station Alblasserdam vanuit het hoogspanningstransportnet volledig gevoed via het 150kV-station Dordrecht Merwedehaven. TenneT wenst het station via twee wegen te voeden om de leveringszekerheid voor het 150 kV-station Alblasserdam en daarmee de regio Alblasserwaard te vergroten. Om dit tracé aan te kunnen leggen is een herziening van bestemmingsplannen in de gemeenten Papendrecht, Alblasserdam en Dordrecht noodzakelijk. Het college stelt de raad voor het bestemmingsplan vast te stellen. 

6e wijziging Dienst Gezondheid GR & Jeugd
Het college vraagt de raad toestemming om de gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid (6e wijziging) vast te stellen.

Prognose Egalisatiereserve Parkeervoorzieningen
Met dit voorstel legt het college verantwoording af over de ontwikkeling van de inkomsten uit het gebruik van parkeerplaatsen en geeft de raad inzicht in de huidige verwachting van die ontwikkeling. Daarnaast stelt het college mogelijke maatregelen voor die getroffen kunnen worden om de inkomsten uit het gebruik van parkeerplaatsen op peil te houden.

Banenontwikkeling
Het college van Burgemeester & wethouders informeert de raad over de ontwikkeling van banen in Dordrecht.

Parkeren in de bouwopgave van Dordrecht, nota parkeernormen Dordrecht 2019
Het college van Burgemeester & wethouders informeert de raad over de flexibilisering van parkeernormen in Dordrecht. Zie ook het persbericht.

Vaststellen subsidieplafonds 2020, Subsidieregeling Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Dordrecht (eerste wijziging), Subsidieregeling Algemene Voorzieningen Maatschappelijke Zorg Dordrecht 2016 (tweede wijziging) en Subsidieregeling Jeugd gemeente Dordrecht (1e wijziging)
Het college stelt de subsidieplafonds voor 2020 en de subsidieregelingen vast.

Jaarstukken 2018 Coöperatie Ontwikkeling Leerpark U.A.
Het college geeft wethouder Heijkoop opdracht in de Algemene Ledenvergadering van de Coöperatie Leerpark in te stemmen met de jaarstukken 2018.

Vaststellen maximaal toegestane percentage onzelfstandige woonruimte op grond van de Huisvestingsverordening gemeente Dordrecht 2019.
Het college wijst heel Dordrecht aan als gebied waarvoor een maximum geldt voor het omzetten van zelfstandige woonruimten naar niet zelfstandige woonruimten. Het maximumpercentage is vastgesteld op 2%.