Collegebesluiten 24 september 2019

Raadsvoorstellen:

• Vaststellen bestemmingsplan 2e herziening De Start, locatie Baanhoekweg 20
• Verordening logiesheffing

Beantwoording artikel 40/41 vragen

• Beantwoording artikel 40-vragen prestatieafspraken Leger des Heils
• Beantwoording artikel 40 vragen over afvalverwerker Vink
• Beantwoording artikel 40 vragen over structureel hoge winsten zorgbedrijven

Collegebesluiten:

• Zienswijze ontwerp Nationale Omgevingsvisie
• Zienswijze ontwerp Nationale Omgevingsvisie gemeente Hoeksche Waard