Collegebesluiten 22 januari 2019

1. Vaststellen wijziging van de Verordening op de heffing en invordering van marktgeld 2019 (eerste wijziging)

Het college stelt de wijziging van de verordening op de heffingen en invordering van marktgeld 2019 vast en legt dit aan de gemeenteraad ter besluitvorming voor.

2. Zienswijze op begrotingswijzigingen 2019 Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd

Het college stelt de raad voor een zienswijze uit te brengen op de begrotingswijzigingen 2019 van de Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid.

3. Decembercirculaire 2018

Het college stelt de Decembercirculaire 2018 vast en informeert de raad hierover.

4. Aanwijzen toezichthouders wegafsluitingen

Het college heeft twee medewerkers aangewezen als toezichthouders wegafsluitingen.

5. Structuurwijziging stichting FC Dordrecht naar een besloten vennootschap

Het college stemt in met de structuurwijziging stichting FC Dordrecht naar een besloten vennootschap.

6. Zienswijze consultatieronde eindadvies commissie Deetman d.d. 19 dec 2018 inzake de toekomst van de Drechtstedensamenwerking

Het college stelt een zienswijze vast.

7. Uitvoeringsplan Regenboogstad Dordrecht 2019-2022

Het college stelt het uitvoeringsplan Regenboogstad vast.