Collegebesluiten 1 oktober 2019

Raadsvoorstellen:

• Vaststellen verordening logiesheffing
• Vaststellen eerste wijzigingen van de Verordeningen BI-zones 'Handelskade', 'Dordtse Kil I, II en Amstelwijck - West', 'Krabbepolder/Zeehaven (Zuid)' en 'Louterbloemen/Duivelseiland'
• Vaststellen Verordening tot wijziging van de Verordening op de heffing en invordering van reclamebelasting voor het kernwinkelgebied in de Binnenstad van de gemeente Dordrecht, eerste wijziging
• Vaststellen Verordening op de heffing en invordering van leges 2020
• Vaststellen Verordeningen op de heffing en invordering van onroerendezaakbelastingen, afvalstoffenheffing, rioolheffing en hondenbelasting 2020
• Vaststellen Verordeningen op de heffing en invordering van precariobelasting, marktgeld en reinigingsrecht 2020
• Vaststellen Verordening tot wijziging van de Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen (derde wijziging)
• Goedkeuren jaarrekening 2018 Stichting Johan de Witt-gymnasium

Raadsinformatiebrief

• Maatregelen verkeersveiligheid Merwedestraat en Oranjelaan

Beantwoording artikel 40 vragen:

• Beantwoorden artikel 40-vragen SP Stikstofproblematiek
• Beantwoorden aanvullende artikel 40-vragen VSP Verzilverlening
 

Collegebesluiten:

• Aangaan schenkingsovereenkomst standbeeld Willem van Oranje
• Benoemen Portefeuilledirecteur Interne Organisatie, loco-secretaris en aanpassing piket
• (Her)benoeming leden adviescommissie Evenementen & Amateurkunst
• Vaststellen uurtarieven en ouderbijdragetabel peuteropvang 2020
• Collegeadvies burgerinitiatief inzake verzoek om groene geluidschermen N3 ter hoogte van Dubbeldrecht
• Aangaan overeenkomst 'Implementatie Energiesponsoring Dordrecht'
• Benoemen bestuurder CTO Metropool