Collegebesluiten 19 maart 2019

Op 19 maart 2019 heeft het college de volgende besluiten genomen:

Herijking Cultuurbeleid

Het huidige cultuurbeleid 'De kracht van het lokale 2.0' van de gemeente Dordrecht stamt uit 2011 en was oorspronkelijk bedoeld voor de periode 2011 tot en met 2014. In deze periode en de jaren daarna werd de gemeente geconfronteerd met de noodzaak tot bezuinigingen waardoor er geen financiële ruimte was voor nieuw cultuurbeleid. In het nieuwe coalitieakkoord 'Dordrecht, een stad waar je bij wilt horen' heeft het college aangegeven het huidige cultuurbeleid in samenspraak met de stad te willen herijken. Deze startnotitie biedt de inhoudelijke uitgangspunten op basis waarvan het college dat wil doen en het proces daar naartoe.
 

Gebiedsindeling Omgevingsvisie

In 2021 wordt de nieuwe Omgevingswet ingevoerd. De Omgevingsvisie is het verplichte instrument dat iedere gemeente dient op te stellen in het kader van de aankomende wet. In de Omgevingsvisie worden de kaders en de lange termijn ambities voor de gewenste ontwikkeling van de fysieke leefomgeving in Dordrecht gesteld. Het komende jaar wordt de Omgevingsvisie voor Dordrecht opgesteld. Om dit proces behapbaar te maken is Dordrecht ingedeeld in zes gebieden. In de zes gebieden worden bijeenkomsten met bewoners, ondernemers, raadsleden en andere stakeholders georganiseerd om de integrale gebiedsgerichte uitwerking vorm te geven. In dit raadsvoorstel wordt de raad gevraagd het voorgestelde proces voor de gebiedsuitwerking vast te stellen en de voorgestelde gebiedsindeling en gespreksthema's van Dordrecht te hanteren als basis voor deze gesprekken met de stad.
 

Vormen van een bestemmingsreserve voor het Zuidelijk Stationsgebied

Het project Zuidelijk Stationsgebied draagt bij aan de ambitie uit de groeiagenda om 10.000 extra woningen te realiseren. Zonder een goede bereikbaarheid kan deze ambitie niet behaald worden. Ook draagt het project bij aan de geformuleerde ambities uit de Koersnota Mobiliteit, de ambities uit het coalitieakkoord, de doelstellingen uit de Fietsnota 'Dordt fietst verder!' en de doelen uit de begroting 2019. Het college stelt de raad voor een bestemmingsreserve Strategische Investeringen Zuidelijk Stationsgebied te vormen voor het bedrag van € 3.527.000,- en een krediet beschikbaar van € 870.000,- te stellen voor het treffen van voorbereidingen ten behoeve van de ontwikkeling van het Zuidelijk Stationsgebied. Zie ook dit filmpje.

 

Vaststellen Besluit aanwijzen alcoholvrije gebieden Wielwijk en Crabbehof
Het college informeert de raad per brief.

 

Ter inzage leggen ontwerpbestemmingsplan '3e herziening Dordtse Kil, locatie Keerweer'
Het college informeert de raad per brief.

 

Plan van aanpak naar aanleiding van Rekenkameronderzoek Samenspel bij subsidies

Het college informeert de raad per brief.

 

Beantwoorden artikel 40-vragen BVD Afval uit het straatbeeld - bijplaatsing zakken pmd
Het college beantwoordt de artikel 40-vragen.

 

Beantwoorden artikel 40-vragen SP Gratis OV 65+  en rolstoelers in MerwedeLingelijn door Qbuzz
Het college beantwoordt de artikel 40-vragen.

 

Vaststellen Besluit tijdelijke camperplaatsen Parkeerterrein Energiehuis gemeente Dordrecht zomer 2019

Het college besluit tijdelijke camperplaatsen voor zomer 2019 vast te stellen.