Collegebesluiten 18 juni 2019

Herontwikkeling Sportpark Krommendijk

Het college besluit de raad door middel van de raadsinformatiebrief te informeren over de voortgang op het dossier herontwikkeling Sportpark Krommedijk.

Officieel standpunt provincie inzake omzetten recreatiewoningen Rivierstaete in reguliere woningen

Het college besluit de brief met het officiële standpunt van Gedeputeerde Staten inzake de bestemming van het complex Rivierstaete door te zenden naar de raad.

Jaarverslag kinderopvang 2018

Het college besluit het jaarverslag kinderopvang 2018 te verstrekken aan de Inspectie van het Onderwijs.

Aanwijzen toezichthouder kabels & leidingen

Het college besluit de heer C.P. (Cees) van Dalen aan te wijzen als toezichthouder voor het gehele grondgebied van de gemeente Dordrecht.