Collegebesluiten 18 december 2018

Opleggen geheimhouding stukken inzake Eneco

Het college stelt de gemeenteraad voor geheimhouding op te leggen inzake Eneco

Begroting 2019 Stichting Johan de Witt-gymnasium

Het college stelt de raad voor goedkeuring te verlenen aan de begroting van Stichting Johan de Witt-gymnasium.

Ouderen en eenzaamheid

Het college stelt de raad voor het bestaande ondersteuningsaanbod te intensiveren en uit te breiden, de hiervoor beschikbaar gestelde middelen in de decembercirculaire 2018 en de resterende middelen van de decentralisatie-uitkering 'gezond in de stad' hiervoor in de huidige coalitieperiode 2019-2022 in te zetten, en hiermee de motie #je bent niet alleen op de begroting als afgehandeld te beschouwen. 

Vaststellen Verordening tot wijziging van de Huisvestingsverordening gemeente Dordrecht (3e wijziging)

Het college stelt de gemeenteraad voor de Huisvestingsverordening te wijzigen.

Vaststellen Regeling Bestedingsdoelen Individueel Keuzebudget Drechtsteden/ZHZ 2019

Het college stelt de regeling vast.

Vasstellen Wijzigingsbesluit inzake artikel 8 van de Regeling vervoer Drechtsteden/ZHZ 2019

Het college stelt het wijzigingsbesluit vast.

Ontwikkeling Bouhuysloatie en omgeving

Het college informeert de gemeenteraad over de ontwikkeling van de Bouwhuyslocatie in Wielwijk. Een projectontwikkelaar wil hier woningen bouwen.

Ontwerpbestemmingsplan '150 kV-ondergronds kabeltracé'

Het college informeert de gemeenteraad over het bestemmingsplan voor een ondergrondse kabel op de Staart.

Loco-secretarissschap + piket voor kalenderjaar 2019

Het college wijst locosecretarissen aan en stelt het piketrooster vast.

Aanvaarding schenking drie tekeningen

Het college aanvaardt de schenking van drie tekeningen voor het Dordrechts Museum

Beantwoording aanvullende art. 40-vragen GL+D66 Verhuizing dagopvang LdH

Het college beantwoordt de artikel 40 vragen

Vaststellen Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Dordrecht (1e wijziging)

Het college stelt het uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Dordrecht (eerste wijziging) vast. Deze aanpassing regelt dat afvalvrije scholen en deelnemers aan het project "schoon belonen" via een contract kunststof verpakkingen, GFT en papier samen met huisvuil aan mogen bieden. Ook wordt het aantal afvalstromen dat door bedrijven mag worden aangeboden binnen het Reinigingsrecht.

Beantwoorden artikel 40-vragen PVV Afvalverwerker Vink en controle door Omgevingsdienst ZHZ

Het college beantwoordt de artikel 40 vragen van de PVV.

Project spoorzone en Veiligheidsregio ZHZ

Het college besluit het resterende bedrag van de door het Rijk beschikbaar gestelde subsidie voor het verbeteren van hulpverlening op en rond het spoor in te zetten conform de voorstellen van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid in de Voortgangsrapportage project Spoorzone.

Publiek toegankelijke toiletten in Dordrecht

Het college informeert de gemeenteraad over de stand van zaken.