Collegebesluiten 14 mei 2019

Het college heeft op 14 mei 2019 de volgende besluiten genomen.

3e Herziening Structuurvisie Dordrecht 2040

Met deze 3e Herziening van de Structuurvisie wil het college de ruimtelijke kaders aanpassen om deze aan te laten sluiten bij de actuele ruimtelijke visie van de gemeente. Hiermee kan invulling geven worden aan de opgave om te groeien. Met het vaststellen van de Nota van Beantwoording worden die zienswijzen beantwoord en is de concepttekst van de Structuurvisie op een aantal punten aangepast. Het college stelt de raad voor de herziening vast te stellen.

Oranjepark: voorbereidingskrediet en planologische procedure

Nu de Brandweer en het Leger des Heils respectievelijk het Oranjepark 13 en de Dubbeldamseweg Noord 50 hebben verlaten, wil het college vaart maken met de ontwikkeling van dit gebied. Beoogd ontwikkelaar Dudok heeft een plan gepresenteerd met in totaal 36 stadswoningen, waarbij deels gebruik gemaakt wordt van bestaand historisch vastgoed. Naast de woningen krijgt de Brandweer een nieuwe uitrukpost in het gebied. Het college hecht met het oog op de goede aansluiting van dit plan bij de woningbouwambities grote waarde aan spoedige realisatie. Om de plannen verder uit te werken en de voorbereidingen voor wijziging van het bestemmingsplan te kunnen treffen, vraagt het de raad om een voorbereidingskrediet. Daarnaast wil het college het bestemmingsplan versneld wijzigen via de Coördinatieregeling Wro.

Vaststellen Jaarstukken 2018

Met de Jaarstukken 2018 legt het college verantwoording af over het gevoerde beleid van afgelopen jaar. Naast het al eerder aangeboden (en vastgestelde) Jaarverslag staat in deze Jaarstukken de Jaarrekening waarmee naast de beleidsmatige verantwoording nu ook de financiële verantwoording over afgelopen jaar wordt aangeboden. Referentiekader voor de verantwoording is de Begroting 2018, inclusief de wijzigingen gedurende het jaar. Het college stelt de raad voor de Jaarstukken vast te stellen.

Actualiseren bestuurlijke planner 2019 (mei 2019)

De raad heeft op 18 december 2018 besloten de bestuurlijke planner ieder jaar bij de begroting te agenderen. Tevens is besloten de planner jaarlijks driemaal tussentijds te actualiseren en te bespreken. Het college stelt de tussentijds geactualiseerde planner vast en biedt de raad de mogelijkheid wensen en bedenkingen kenbaar te maken.

2e herziening Staart, locatie Baanhoekweg 20

Het college informeert de raad per brief.

1e herziening bestemmingsplan Stadspolders, locatie Loswalweg 2

Het college informeert de raad per brief.

Wij maken Dordt; samen aan de slag met initiatieven

Het college informeert de raad per brief.

Vervolg op Plan van aanpak rekenkamerrapport Samenspel bij subsidies

Het college informeert de raad per brief.

Jaarrapportage 2018 Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

Het college informeert de raad per brief.

Concept Actieplan Geluid gemeente Dordrecht 2019-2023

Het college informeert de raad per brief. Dordtenaren kunnen tot 28 juni 2019 hun mening over het actieplan geven. Daarna zal het college van burgemeester en wethouders het plan definitief vaststellen. Zie ook het nieuwsbericht.

Beantwoorden artikel 40-vragen CDA Leegstand pand voormalig V&D warenhuis

Het college beantwoordt de vragen van het CDA.

Neveninkomsten 2018 politieke ambtsdragers gemeente Dordrecht