Collegebesluiten 12 november 2019

Raadsvoorstellen:

• Voorzetting Economisch instrumentarium
• Groeiagenda 2030 – Lokale vaststelling Opgavebladen
 Vaststellen Meerjarenbeleidsplan Wmo Gemeente Dordrecht 2020-2023

Raadsinformatiebrief:

• Transformatie leegstaande panden naar woningen
• Stand van zaken Mantelzorgbeleid
• Beantwoorden motie M27 Jeugdhulp
• Boomziekten 2018 en stand van zaken 2019

Beantwoording artikel 40 vragen:

 Beantwoorden artikel 40-vragen BVD Wantijbrug N3
 Beantwoorden artikel 40-vragen GroenLinks en D66 Schreeuwend tekort aan sociale huurwoningen in onze stad
 

Collegebesluiten:

• Extra marktdag voor de Kerst
• Vaststellen wijziging van Beleidsregels beschermd wonen en opvang en Nadere regels beschermd wonen en opvang Gemeente Dordrecht
• Bezwaar beschikking Vangnetuitkering 2017 en 2018
• Aangaan Intentieovereenkomst Schooldakrevolutie
• Voordracht bestuurder Energie Coöperatie Dordrecht U.A.