Collegebesluiten 12 maart 2019

Aanmelden experiment Crisis- en herstelwet bestemmingsplannen met verbrede reikwijdte
Het college stelt de raad voor geen wensen en bedenkingen in te dienen op het voorstel van het college om de Spoorzone en de scholenlocatie Noordendijk aan te melden in het kader van de Crisis- en herstelwet.

 

Transitievisie Warmte 1.0
Het college stelt de raad voor de Transitievisie Warmte 1.0 vast te stellen. Zie https://dordrecht-pers.email-provider.nl/web/cigkbcpdkb/eqffb1ooi6/mrxqv9aboe/w9yrlc5h55.

 

Zienswijze op bijdrageverordening Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ
Het college stelt de raad voor een zienswijze uit te brengen op de bijdrageverordening van de GR Dienst Gezondheid & Jeugd. Zie https://www.dordrecht.nl/pls/idad/!mozEgemMbScherm1.toonDossier?F_DOS_VOLGNR=2366465&F_HEADTITLE=2366465%20-%20Uitbrengen%20Zienswijze%20op%20bijdrageverordening%20Dienst%20Gezondheid%20%26%20Jeugd&F_DOSSIERTYPE=Raadsvoorstel.

 

Cijfermatige ontwikkelingen jeugdhulp
Het college informeert de raad over cijfermatige ontwikkelingen in de jeugdhulp. Zie https://www.dordrecht.nl/pls/idad/!mozEgemMbScherm1.toonDossier?F_DOS_VOLGNR=2366472&F_HEADTITLE=2366472%20-%20Raadsinformatiebrief%20over%20Cijfermatige%20ontwikkelingen%20jeugdhulp&F_DOSSIERTYPE=Raadsinformatiebrief.

 

Beantwoorden artikel 40-vragen GL/PvdA/D66/GD Belemmeringen voor bouw van woningen voor jongeren
Het college beantwoordt de artikel 40-vragen.

 

Vaststellen Beleidsregels bestuurlijke boete Wet basisregistratie personen gemeente Dordrecht
Het college stelt de beleidsregels vast.

 

Aanpassen subsidieplafond 2019 voor Maatschappelijke Ondersteuning
Het college verhoogt het subsidieplafond 2019 met € 180.000,-.