Collegebesluiten 12 februari 2019

Het college heeft op 12 februari 2019 de volgende besluiten genomen.

Vaststellen Jaarverslag 2018

Het college stelt het Jaarverslag 2018 vast.

Startnotitie Investeringsplan Sociaal Domein

Het college stelt de raad voor in te stemmen met de startnotitie. In dit document beschrijft het college de context rondom het investeringsplan sociaal domein. Waar staan we nu, vier jaar na de decentralisaties.

Uitvoering bodemsanering Dordrecht 2019

Het college stelt de raad voor een krediet van € 2,6 miljoen ter beschikking te stellen voor de uitvoering van bodemsaneringen in 2019. Het krediet komt uit de Brede doeluitkering Wet bodembescherming en de Gemeentelijke bodemsaneringsreserve.

Lokale Prestatieafspraken Dordrecht 2019

Het college legt de Lokale Prestatieafspraken Dordrecht 2019 vast. Het gaat om afspraken met de woningcorporaties.

Beantwoorden artikel 40-vragen VVD Geen schaatsbaan meer op het Scheffersplein

Het college beantwoordt de artikel 40-vragen over de ijsbaan.

Collegeadvies initiatiefvoorstel van fractie CDA Aanpak van de parkeerproblematiek, fietsonveiligheid en fietsparkeren bij sportvereniging Oranje Wit

Het college adviseert de raad het initiatiefvoorstel van de CDA-fractie inzake de aanpak van parkeerproblematiek, fietsonveiligheid en fietsparkeren bij Sportvereniging Oranje-Wit niet te aanvaarden. Dit advies wordt voorzien van een toelichting.

Beantwoorden artikel 40-vragen VSP Buslijn 4 naar de Staart

Het college beantwoordt de artikel 40-vragen over buslijn 4 naar de Staart.

Beantwoorden artikel 40-vragen GroenLinks Busverbinding naar Utrecht

Het college beantwoordt de artikel 40-vragen over de busverbinding naar Utrecht.

Beantwoorden artikel 40 vragen BVD Snelheid Merwedestraat

Het college beantwoordt de artikel 40-vragen over de snelheid op de Merwedestraat.