Welstandnota / Algemeen / Rechten en plichten / excessenregeling en handhaving

excessenregeling en handhaving

Wanneer het uiterlijk van een bouwwerk in ernstige mate in strijd is met de redelijke eisen van welstand, heeft het college de bevoegdheid de eigenaar aan te schrijven, om die strijdigheid op te heffen. We spreken dan van de excessenregeling.
Deze regeling geldt ook voor vergunningsvrije bouwwerken.