Stuk grond kopen

Op dit moment is er door drukte een langere behandeltijd. Houdt u er rekening mee, dat de afhandeling van uw aanvraag langer duurt dan de vastgestelde afhandeltermijn van 8 weken.

Ligt er een stuk gemeentegrond rondom uw woning en wilt u uw tuin vergroten? Vraag dan of u dit stuk grond van de gemeente Dordrecht mag kopen. Hiervoor gelden enkele voorwaarden:

 • uw woning staat op eigen grond
 • de gemeente Dordrecht heeft het stuk grond niet (meer) nodig
 • er zijn geen belangrijke bezwaren tegen de koop

Aanvragen

Online

Regel het direct online. Hiervoor heeft u DigiD nodig.

Aanvragen stuk grond kopen

Per post

U kunt ook het formulier 'Aanvraag grond kopen' downloaden en printen. Het volledig ingevulde formulier stuurt u daarna op naar:

Gemeente Dordrecht
Cluster Stad team grondzaken
Postbus 8
3300 AA Dordrecht

Aanvraag stuk grond kopen (pdf, 44 kB)

Meesturen bij de aanvraag

Met uw aanvraag stuurt u een situatieschets of -tekening mee. Hierop geeft u duidelijk aan welk stuk grond u wilt kopen.

Kosten

De prijs van het stuk grond is afhankelijk van de grootte en de ligging van de grond. De richtprijs is € 210,- per m2 (prijspeil 2017). Naast de kosten voor de grond, betaalt u ook overdrachtsbelasting, notariskosten en kadasterkosten. De aanvraag zelf is gratis.

Behandeling van uw aanvraag

Na ontvangst van uw aanvraag bepaalt de gemeentelijke taxateur de verkoopprijs van het stuk grond. U krijgt binnen 8 weken een brief van ons waarin wij u de grond aanbieden en tegen welke prijs. Wanneer de gemeente het door u gekozen stuk grond niet verkoopt, krijgt u ook daarvan een brief van ons. In die brief leest u de reden van de afwijzing.

Voorwaarden voor kopen

Als u gemeentegrond wilt kopen, moet deze aan verschillende voorwaarden voldoen.

1. Structureel groen wordt niet uitgegeven. Structureel groen is:

 • groen dat onderdeel is van een aaneengesloten groenstructuur, zoals vastgelegd in het Handboek Kwaliteit Openbare ruimte Dordrecht
 • afschermend groen ten behoeve van omzoming parkeerplaatsen of speelterrein
 • begeleidend groen langs de verbindingen tussen de wijken
 • afschermend groen als overgang tussen openbaar en privaat terrein, daar waar groen een afschermende functie heeft tot het privé eigendom. Het groen heeft hier een sterk representatieve waarde
 • groen dat in het bestemmingsplan als 'structureel groen' is aangegeven
 • groen dat een verbindende, scheidende en/of ecologische functie heeft

2. De gemeente verkoopt alleen zogenaamd ‘snippergroen’. Daarvoor gelden de volgende criteria om te toetsen of een perceel uitgegeven kan worden:

 • behoud flexibiliteit in de openbare ruimte: er moet ruimte blijven voor opvang van vergroting parkeerdruk, mogelijkheden bij een herinrichting (vergroten boomvakken, speelplekken, etc.)
 • scheiding tussen openbaar en privé: voorkomen van harde confrontaties, zicht vanuit de openbare ruimte op mogelijke tuinafscheidingen
 • er mag geen mogelijke hinder voor omwonenden ontstaan (uitzicht op schuttingen, bergingen en dergelijke)
 • er mag geen versnippering van de openbare grond ontstaan, zoals het isoleren van plekken ten opzichte van een groter geheel
 • grotere eenheden openbare grond mogen niet aangetast worden. Alleen snippers en reststroken komen in aanmerking voor verkoop
 • de stedenbouwkundige structuur of -verkaveling mag niet aangetast worden: eenduidige verkavelingen met herkenbare eenheden openbaar groen (vooral in de wijken Wielwijk, Crabbehof en Staart)
 • de gebruikswaarde van de openbare ruimte (speelplekken, wandelpaden, etc.) mag niet worden aangetast
 • bij de aanwezigheid van waardevolle bomen kan geen gronduitgifte plaatsvinden
 • ontwikkelpotenties op de lange of korte termijn moeten mogelijk blijven
 • het karakter van de wijk mag niet worden aangetast. Als een wijk weinig openbare ruimte heeft (zoals Krispijn en de binnenstad) dan zijn er weinig mogelijkheden tot verkoop
 • ondergrondse infrastructuur, zoals kabels en leidingen, riolering of aansluitingen voor lichtmasten, kunnen een belemmering zijn voor verkoop. Per situatie wordt gekeken of de grond verkocht kan worden
 • verkoop van grond is alleen mogelijk als logische nieuwe grenzen ontstaan (dus niet achter of voor een perceel van derden). Bij verlenging van een tuin moeten alle bewoners van de blok meedoen, om onlogische grenzen of onbereikbaarheid van het openbaar gebied te voorkomen
 • als de gemeente verantwoordelijk blijft voor het onderhoud van de oever, dan moet de waterkant bereikbaar blijven voor onderhoud
Heeft u vragen?

Bel dan met de medewerkers van vakteam Grondzaken. U bereikt hen via telefoonnummer 14 078.

Uitgelicht