30 km in 19e eeuwse Schil

De gemeenteraad heeft in 2013 het Verkeersstructuurplan Centrum vastgesteld. Eén van de maatregelen is de invoering van 30 km zone in het gebied 19e eeuwse Schil.

Het invoeren van 30 km per uur in het gebied Schil moet bijdragen aan een betere leefbaarheid (luchtkwaliteit, geluidhinder) en moet de verkeersveiligheid voor voetgangers en fietsers verbeteren. De aanpassingen worden in fases uitgevoerd. Fases 1 en 2 zijn inmiddels grotendeels uitgevoerd.

Gebied

Het gaat over het totale gebied tussen de Oude Maas, de Havenstraat, Burg. de Raadtsingel, Toulonselaan en Oranjepark, de Oranjelaan, het Wantij en de Spuihaven en Spuiboulevard. De gebiedsontsluitingswegen (de blauwe lijnen) blijven 50 km per uur.

Gebiedskaart: Oude Maas, Havenstraat, Burgemeester de Raadtsingel, Toulonselaan en Oranjepark, Oranjelaan, Wantij en de Spuihaven en Spuiboulevard

Download de kaart (pdf, 123 kB)

Sinusdrempels en overige werkzaamheden

Eind maart 2018 is tijdens de bewonersbijeenkomst het plan "sinusdrempels en overige wijzigingen in het 30 km per uur-gebied Schil" gepresenteerd.
Na de bijeenkomst bestond de mogelijkheid te reageren op het voorstel. Alle reacties zijn op een rij gezet en van een antwoord voorzien. Vervolgens hebben insprekers een brief en bijlage met reacties en antwoorden ontvangen. Daarin is op alle opmerkingen ingegaan en informatie gegeven over het vervolgproces.

Plan gewijzigd

Heel kort samengevat komen de reacties en de aanpassingen op het volgende neer:

 •  In zijn algemeenheid is -behalve in de Hallincqlaan en de Stooplaan- gevraagd om de aanleg van meer drempels. De plannen zijn naar aanleiding van de opmerkingen aangepast. In verschillende wegvakken zijn drempels toegevoegd en/of verschoven. In totaal gaat het nu om een pakket van 16 sinusdrempels. Zie de kaartjes met de geplande drempels: overzicht  en details.
 •  Over de "overige wijzigingen" zijn nauwelijks opmerkingen gemaakt. Deze wijzigingen betreffen bochtaanpassingen rond de bestaande punaises, rijbaanversmalling van delen van de Singel en het daarna weghalen van de optische markering. De aanpassingen vindt u onder punt 3 in de notitie.

Hallincqlaan en Stooplaan

De meeste reacties op de aanleg van sinusdrempels zijn positief. Dat geldt niet voor een groot aantal bewoners in de Hallincqlaan en de Stooplaan. Zij zijn tegen de aanleg van de twee geplande sinusdrempels in die straten. Deze twee drempels worden vooralsnog niet aangelegd. Het plan is nu om 14 drempels in het gebied Schil aan te leggen. In de periode rond de aanleg van de andere drempels in het gebied volgt overleg met bewoners van de Hallincqlaan en Stooplaan over de situatie in die straten.

Meer informatie

In de volgende documenten is meer informatie te vinden:

Het doel is onder meer om de rijsnelheid te verlagen en de route minder aantrekkelijk te maken voor doorgaand verkeer. In tegenstelling tot bijvoorbeeld versmallingen hebben sinusdrempels een snelheidsremming tot gevolg gedurende 24 uur per dag. En dat is wat de gemeente en bewoners willen. Sinusdrempels leveren nauwelijks belemmeringen op voor fietsers (de Fietsersbond is positief).

Vervolg

Als gevolg van de sinusdrempels mag geen sprake zijn van schade of van onacceptabele trilling. Na een eerder gemeentelijk onderzoek heeft 4Risk, een deskundig extern bureau, onderzoek uitgevoerd (risicoanalyse en trillingsprognose). De onderzoeksresultaten hebben zij daarna getoetst. De conclusie van het onderzoek is, dat bij de drempels op de beoogde locaties naar verwachting wordt voldaan aan SBR-richtlijn A, waardoor de kans op schade aanvaardbaar klein
Overeenkomstig de eerdere plannen en de presentatie worden voorafgaand aan en volgend op de aanleg van de drempels in de Albert Cuypsingel trillingsmetingen uitgevoerd. Daardoor kan 4Risk toetsen of voldaan wordt aan de richtlijnen voor schade en hinder door trillingen (SBR-A en B). Vervolgens bepalen we of en wanneer de andere sinusdrempels in het gebied Schil aangelegd worden.

Overige werkzaamheden

De komende tijd is het de bedoeling nog andere aanpassingen uit te werken en/of tot stand te brengen in het 30 km gebied Schil. De aanpassingen vindt u onder punt 3 in de notitie (pdf, 367 kB).

Planning en werkwijze

De financiële middelen die nodig zijn voor de uitvoering van deze verandering, zijn door de gemeenteraad verspreid over verschillende jaren beschikbaar gesteld (vanaf 2015). Dat betekent dat de aanpassingen in fasen worden uitgevoerd.

Na voorbereidende werkzaamheden van 9 november 2015 is de snelheidslimiet met ingang van 16 november 2015 van toepassing. Tegelijk heeft communicatie plaatsgevonden en zijn verschillende wijzigingen aangebracht. Telkens vindt in overleg met belanghebbenden evaluatie plaats en worden adaptief (aangepast voor een bepaalde omstandigheid) nieuwe maatregelen uitgewerkt en uitgevoerd.

Fase 1

Het gaat in fase 1 om:

 1. Het duidelijk maken van de overgangen van de maximumsnelheden aan de randen van het gebied.
 2. Het verwijderen van verkeersmaatregelen die behoren bij een 50 km/u-gebied. Op gelijkwaardige kruisingen hebben bestuurders van rechts (ook fietsers) voorrang.
 3. Het treffen van optische maatregelen op verschillende wegvakken en kruisingen.

Maatregelen

Kort samengevat gaat het over het volgende:

 1. Bij alle overgangen van 50 km per uur naar 30 km per uur is 30-markering, belijning en bebording aangebracht. Daarnaast is gezorgd voor een fysieke markering, afhankelijk van de situatie in de vorm van een uitritconstructie, busdrempel of sinusdrempel.
 2. Verwijdering van de verkeersmaatregelen die horen bij een 50 km per uur-gebied. Dit betreft bijvoorbeeld de voorrangssituaties op kruispunten of verkeerslichten. Na een overgangsperiode zijn de verkeerslichten verwijderd. Door wijziging van de voorrangssituaties zijn gelijkwaardige kruisingen tot stand gebracht waar alle bestuurders van rechts (ook fietsers) voorrang hebben.
 3. Optische maatregelen. De aanwezige markering in de as van de weg is verwijderd. Aan de zijkant van de wegen is nieuwe markering (0,30 cm witte streep en 2,70 cm blank) aangebracht waarbij is uitgegaan van een rijbaanbreedte van 4 meter (2 meter per rijrichting). Daarnaast is bij alle kruispunten taludmarkering aangebracht.
 4. Attenderende bebording en versmalling van rijbanen door bijv. trottoirverbreding en de aanleg van parkeerplaatsen (Singel nabij de hoek Spuiweg) of door het laten vervallen van een parkeerplaats (Singel ter hoogte van Merwesteijnpark).
Fase 2

In de volgende fasen na 2015, volgen - evaluerend en adaptief - nieuwe aanpassingen. In 2016 zijn fase 2a en fase 2b afgerond.

Fase 2a

Voor het gebied Schil zijn drie snelheidsdisplays aangeschaft en opgehangen. Deze worden - mede om gewenning te voorkomen - regelmatig verplaatst langs de belangrijkste wegen. De snelheidsdisplays geven de snelheid aan tot en met 40 kilometer per uur, Bij hogere snelheden verschijnt de tekst 'te snel'. Bij snelheden tot en met 30 km per uur krijgt de weggebruiker een positieve smiley. Bij een hogere snelheid dan 30 km per uur geven andere smileys met verschillende kleuren aan dat dit niet de gewenste snelheid is. In de toelichting over snelheidsdisplays (pdf, 246 kB)  leest u er meer over.

Daarnaast zijn drie punaises aangebracht op de vierarmige kruisingen in het gebied Schil. Een punaise is een op de kruising tot stand gebrachte verhoging van rood asfalt waarin reliëf is aangebracht. Door de punaise:

 1. Valt het kruispunt meer op (onderbreking van de rechtstand).
 2. Wordt de gelijkwaardigheid van de armen/wegen bevestigd.
 3. Moet het recht doorgaande verkeer afremmen.
 4. Kan het verkeer door de lage snelheid goed voorrang geven aan bestuurders van rechts (ook fietsers).

Fase 2b - maatregelen

a. Het plaatsen van borden. Rond de Krispijntunnel zijn verduidelijkingsborden geplaatst zodat mensen die naar het centrum willen, niet de 30km/u-route dwars door de Schil nemen.
b. Het versmallen van de A. Cuypsingel en wijziging kruising Singel-Beverwijckstraat.

Fase 3

Voor fase 3 wordt gedacht aan aanpassing van de rotonde Toulonselaan/Oranjepark/Dubbeldamseweg Noord. Het gaat daarbij om verbetering van de Centrumroute (minder verkeer door de Schil) en om een directe verbinding vanaf de Centrumroute naar het achterliggende Schilgebied, zodat minder verkeer over de westelijke parkeerroute en o.a. de Nic. Maessingel gaat rijden. Tegelijk zou verbetering van de fietsoversteken Oranjepark en Transvaalstraat tot stand gebracht kunnen worden.

Om de doorstroming op de centrumroute te verbeteren is een aantal aanpassingen mogelijk. Het idee is om de aansluiting Burg. De Raadtsingel-Toulonselaan iets te wijzigen waardoor het verkeer 'automatisch' via de Toulonselaan op de centrumroute blijft rijden. Afslaan naar de Transvaalstraat blijft mogelijk.

Oversteek fietsers verbeterd

Daarnaast wordt in het concept-idee door het weghalen van de middelste rijbaan van de Transvaalstraat de oversteek voor fietsers en voetgangers verbeterd. Voor fietsers die van en naar het gebied Schil gaan wordt de huidige situatie beter door de busbaan in het Oranjepark te laten vervallen. De kruising met het Oranjepark zou hierdoor overzichtelijker worden.

Herinrichting Oranjepark

In het kader van de onderhoudswerkzaamheden aan het Oranjeparkwordt de straat opnieuw bestraat. Deze wijzigingen maken onderdeel uit van de vernieuwing van een groot deel van de centrumroute Merwedestraat tot en met de Oranjelaan. Meer hierover leest u op de projectpagina van de Oranjelaan.

Reacties

De reacties op de twee voorstellen zijn geïnventariseerd en naar aanleiding hiervan wordt bezien of wijziging van de rotonde wel of niet kan/moet plaatsvinden.

Informatiebladen

In het kader van de invoering van 30 km/h in het gebied Schil zijn verschillende factsheets opgesteld en verspreid. Het gaat om:  

 

Uitgelicht